Đang lấy dữ liệu từ hệ thống

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh

“Đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ đại học và sau đại học; Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Cung cấp dịch vụ chất lượng cao để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng vùng Tây Nguyên và cả nước.”

Tầm nhìn

“Đến năm 2030, Trường Đại học Buôn Ma Thuột sẽ trở thành một trường đại học ứng dụng có uy tín với Hệ sinh thái y tế hoàn chỉnh, Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế và Hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng vùng Tây Nguyên và cả nước”

Giá trị cốt lõi

Năng lực – Đạo đức – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển

Khẩu hiệu/Slogan

Cam kết vì lợi ích của cộng đồng